بیش از ۶ ماه از اجرای طرح سلامت میگذرد. طرحی که با سر و صدای زیاد و با ادعای حمایت و کاهش هزینه های درمانی اقشار آسیب پذیر اجرا شده است. در نگاه اول و نگاهی عینی (آبجکتیو) به طرح حق با متولیان می باشد. بسیار بیمارانی که با هزینه کمتر درمان هایی را دریافت می کنند اما با نگاهی انتزاعی (آبستراکتیو) مشاهده می شود متولیان طرح انبوه درمانی بدون امکان درمان دقیق و پیگیری های بعد از درمان باعث سرگردانی بیماران می شوند. در درمان هایی که نیاز به پیگیری و تداوم درمان دارد بیماران سرگردان و در نهایت از ادامه درمان پشیمان یا مجبور به مراجعه به بخش خصوصی می شوند.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

یکی از مشکلات عمده درمان بیماران سالمند شیوع بالای افسردگی در میان آنان می باشد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

با کمال تاسف سطح ویتامین دی بیش از ۸۰ درصد مردم تهران پایین می باشد

۱۳۹۳/۱۲/۲۹
طراحی توسط فناوری اطلاعات میسا